{var_main_menu} {SHOP_CORE_cart_box}
{var_header_female}
{var_header_male}
{global_main_mod}
{var_section}